大正藏第 19 册 No. 0974B 佛顶尊胜陀罗尼

 No. 974B

 佛顶尊胜陀罗尼

 na mo bha ga va te trai lo
 曩 谟(引) 婆 誐 缚 帝(引)(归命世尊) 怛[口*束*页](二合引) 路
kyā pra ti vi śi ṣṭa
枳也(二合)(三世亦云三界) 钵罗(二合) 底 尾 始 瑟吒(二合引)
ya bu ddhā ya bha ga va te
野(最殊胜也) 没 驮 野(大觉) 婆 誐 缚 帝(世尊。已上第一归敬尊德门)
ta dya thā oṃ
怛 你也(二合) 他(所谓之义。即说之义) 唵(三身无见顶相义。已上第二影表法身门)
vi śo dha ya vi śo dha ya sa
尾 戍(引) 驮 野 尾 戍 驮 野(清净) 娑(上)
ma sa ma sa ma ntā va bha sa
么 娑 么 三(去) 满 跢(去引) 缚 婆 萨(普遍照曜)
spha ra ṇa ga ti ga hā na
婆颇(二合) 罗(转舌呼) 拏(鼻)(舒遍) 誐 底 誐 贺 曩(六种稠林)
svā bhā va vi śu ddhe
娑缚(二合) 婆(去引) 缚 尾 秼 第(自然清净。已上第三净除恶趣门)
a bhi ṣiṃ ca tu māṃ su ga ta
阿 鼻 诜 左 睹 ?(引)(灌顶我) 素 誐 哆(善逝)
va ra va ca na a mṛ tā bhi
缚 罗 缚 左 曩(殊胜言教) 阿 蜜㗚(二合) 多(去) 鼻
ṣai kai ma hā ma ntra pa dai
丽 罽 摩 诃 曼 怛罗(二合) 跛 乃(甘露。又云灌顶不死句)
ā ha ra a ha ra
阿(去引) 贺 罗 阿(去引) 贺 罗(唯愿摄受摄受摄受又三遍攘胜诸苦恼)
ā yuḥ sa ndhā ra ṇi śo
阿 庾 散 驮(引) 罗 抳(坚住持寿命。已上第四善明灌顶门) 戍(引)
dha ya śo dha ya ga ga na vi śu ddhe
驮 野 戍(引) 驮 野 誐 誐 曩 尾 秼 第(如虚空清净)
u ṣṇī ṣa vi ja ya vi śu
邬 瑟抳(二合) 洒(佛顶) 尾 惹 野 尾 秼
ddhe sa ha sra ra smi saṃ
第(最胜清净) 娑 贺 娑罗(二合) 罗 湿茗(二合)(千光明) 散
co di te sa rva ta thā ga tā va
祖 你 帝(惊觉) 萨 缚 怛 多 誐 多(去引) 缚
lo ka ni ṣa ddhā ra mi tā
路(去) 伽 ? 娑(上) 吒憣(二合) 罗 弭 哆(去引)
pa ri pra ra ṇi sa rva ta thā ga ta
跛 哩 布 罗 抳 萨 缚 怛 他(去引) 誐 多
hṛ da yā dhi ṣṭa na dhi ṣṭi
仡哩(二合) 娜 野(引) 地 瑟姹(二合引) 曩 地 瑟耻(二合)
ta ma hā mu dri va
哆(一切如来神力所加持) 摩 贺 母 捺隶(二合)(印契) 缚
jra kā ya saṃ hā ta na vi śu
曰罗(二合) 迦(引) 野 僧 贺 哆(上) 曩 尾 秼
ddhe sa rva va ra ṇi pa ya dra
第(金刚钩锁身清净) 萨 缚(去) 缚 罗 拏(鼻) 播 野 讷
 rga ti pa ri vi śu ddhe
哩 [(萨-文+(立-一))/木](二合) 底 跛 哩 尾 秼 第(一切障清净也。所谓业障报障烦恼障也。得清净云云。已上第五神力加持门)
pra ti ni va
钵罗(二合) 底 ? 袜
rtta  ya ā yuḥ śu ddhe sa
啰 多(二合) 野 阿(去引) 欲 秼 第(寿命增长皆得清净) 三
ma ya dhi ṣṭa te ma ṇi ma ṇi
么 野(引) 地 瑟耻(二合) 帝(誓愿加持) 么 抳 么 抳
ma hā ma ṇi ta
么 贺 么 尼(世宝亦云法宝。所谓福惠二种资粮。已上第六寿命增长门) 怛
thā tā bhū ta ko ṭi pa ri śu ddhe
闼 哆(去引) 部 多 句 致 跛 哩 秼 第(真如实际遍满清净)
vi sphu ṭa bu ddhi śu ddhe ja
尾 娑普(二合) 吒 没 地 秼 第(显现智惠清净) 惹
ya ja ya vi ja ya vi ja ya
野 惹 野 尾 惹 野 尾 惹 野(最胜最胜即是真俗二谛法门)
sma ra sma ra sa
娑么(二合) 罗 娑么(二合) 罗(念持定惠相应。已上第七定惠相应门) 萨
rva bu ddhā na mo vi pa śya ne ta thā
嚩 没 驮(引)(一切诸佛) 曩 谟 毗 婆 尸 宁 怛 他
ga tā ya na mo śi khi ne ta thā
[(萨-文+(立-一))/木] 多 野(敬礼毗婆尸如来) 曩 谟 尸 弃 曩 怛 他
ga tā ya na mo vi śa bhū ta thā
[(萨-文+(立-一))/木] 多 野(敬礼尸弃如来) 曩 谟 毗 舍 浮吠 怛 他
ga tā ya na mo kra ka saṃ dha
[(萨-文+(立-一))/木] 多 野(敬礼毗沙浮如来) 曩 谟 迦罗 拘 孙 驮
ya ta thā ga tā ya na mo ka na
野 怛 他 [(萨-文+(立-一))/木] 多 野(敬礼拘楼孙如来) 曩 谟 迦 曩
ka mu ṇi ye ta thā ga tā ya na
迦 牟 曩 曳 怛 他 [(萨-文+(立-一))/木] 多 野(敬礼拘那含牟尼如来) 曩
mo ka śya pa yā ta thā ga tā ya
谟 迦 叶 婆 野 怛 他 [(萨-文+(立-一))/木] 多 野(敬礼迦叶如来)
na mo śa kya mu ni ye ta thā ga tā ya
曩 谟 尺 迦 牟 曩 曳 怛 他 [(萨-文+(立-一))/木] 多 野(敬礼尺迦牟尼如来)
na mo ā rya va lo ki te
曩 谟 阿 利耶(二合) 缚 路 枳 帝
śva ra ya bo dhi sa tva dhi
湿缚(二合) 罗 野 冒 地 萨 多缚(敬礼圣观自在菩萨) 地
ṣṭi ta śu ddhe va jri va
瑟耻(二合) 多 秼 第(加持清净) 缚 曰哩(二合) 缚
jra ga rbhe va jrāṃ bhā va
曰罗(二合引) [(萨-文+(立-一))/木] 陛(金刚藏) 缚 曰览(二合引) 婆(去引) 浮
tu ma ma śa
睹(愿成金刚) 么 么(是我之义自称姓名。为他人即称他姓名。已上第八金刚供养门) 设
ri raṃ sa rva sa tva naṃ ca ka ya
哩 览 萨 缚 萨 怛缚(二合) 难(上引) 左 迦 野
pa ri vi śu ddhe sa rva ga ti pa
跛 哩 尾 秼 第(一切有情身得清净) 萨 缚 誐 底 跛
ri śu ddhe sa rva ta thā ga tā
哩 秼 第(一切趣皆清净) 萨 缚 怛 他 [(萨-文+(立-一))/木] 多(去引)
śca me sa ma śva sa yaṃ tu
室者(二合) 铭 三(去) 么 湿缚(二合引) 娑 琰 睹
sa rva ta thā ga ta sa mā śva
萨 缚 怛 他(去引) [(萨-文+(立-一))/木] 多 三(去) 么(鼻去) 湿缚(二合)
sā dhi ṣṭa te bu ddhya
娑 地 瑟耻(二合) 帝(一切如来安慰令得加持) 没 地野(二合)
bu ddhya vi bu ddhya vi bu
没 地野(二合) 尾 没 地野(二合) 尾 没
ddhya bo dha ya bo dha ya vi bo dha
地野(二合)(所觉所觉) 冒 驮 野 冒 驮 野 尾 冒 驮
ya vi bo dha ya sa ma nta
野 尾 冒 驮 野(能令觉悟。能令有情速得觉悟) 三 满 跛
pa ri śu ddhe sa rva ta thā ga ta
跛 哩 秼 第(普遍清净) 萨 缚 怛 他(去引) [(萨-文+(立-一))/木] 多
hṛ da yā dhi ṣṭa na dhi
仡哩(二合) 娜 野(引) 地 瑟姹(二合引) 曩 地
ṣṭa ta ma hā mu dri 
瑟耻(二合) 多(一切如来神力所加持) 么 贺(引) 母 捺 哩(二合)(大印。所谓如来大印。已上第九普证清净门)
svā hā sa ma pta
娑缚(二合引) 贺(引)(吉祥之句。又云成就之义。已上第十成就涅槃门)

 师云。此陀罗尼凡有九本。所谓杜行铠月照三藏。义净三藏。佛陀波利善无畏三藏。金刚智三藏。不空三藏等所译本。及法崇注释。弘法大师所传梵本等也。之中今以弘法大师梵本。与金刚智三藏所译加字具足汉字本所双书也。件梵本是弘法大师在唐之日。惠果阿阇梨所授多罗叶梵本也。七佛及观音梵号裁干此中。异他梵本也。后人知之。

 佛顶尊胜陀罗尼

 建久二年辛