1467b24.P0910 佛说犯戒罪报轻重经 (1卷)

 大正藏 No. 1467b 佛说犯戒罪报轻重经

 1卷

佛说犯戒罪报轻重经

 如是我闻。一时佛住王舍城迦兰陀竹园。尔时尊者目连。晡时从禅觉。往至世尊所头面礼足却坐一面。时尊者大目连白佛言。世尊意有所疑今欲诘问唯愿听许。佛告目连听汝所问当为汝说。目连即白佛言。世尊若比丘比丘尼无惭愧心轻慢佛说犯众学戒。如是犯波罗提提舍尼波罗提偷兰遮僧伽婆尸沙波罗夷得几不饶益罪。唯愿说之。佛告目连。谛听当为汝说。若比丘比丘尼。若无惭愧。轻慢佛语。犯众学戒。如四天王寿五百岁堕泥梨中。于人间数九百千岁。佛告目连。若无惭愧轻慢佛语犯波罗提提舍尼。如三十三天寿千岁堕泥梨中。于人间数三亿六千岁。佛语目连。若无惭愧轻慢佛语犯波夜提。如夜摩天寿二千岁堕泥梨中。于人间数二十亿四十千岁。佛告目连。若无惭愧轻慢佛语犯偷兰遮如兜率天寿四千岁堕泥梨中。于人间数五十亿六十千岁。佛告目连。若无惭愧轻慢佛语犯僧伽婆尸沙。如不憍乐天寿八千岁堕泥梨中。于人间数二百四十亿千岁。佛告目连。若无惭愧轻慢佛语犯波罗夷。如他化自在天寿十六千岁堕泥梨中。于人间数九百二十一亿九十千岁。时尊者目连闻佛所说。欢喜奉行。尔时目连即说颂曰。


 因缘轻慢故 命缘堕恶道
 因缘修善故 于此生天上
 因斯修善业 离恶得解脱
 不善观因缘 身坏入恶道
Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses